Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky

1. Údaje o provozovateli www.benefitkase.cz dále jen „prodávající“.

1.1 Prodávajícím je společnost Benefit your body s.r.o., Maurerova 18, 040 22 Košice, která je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 121. 46884/V, IČ: 52554414, DIČ: 2121063274, tel. +421 915 150 287 e-mail: benefit.kase@gmail.com (dále jen „prodávající“).

1.2 Adresa pro reklamace a vrácení zboží a jiné: Levočská 4, 040 12 Košice

1.3 Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí.

1.4 Používáním web stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.

2. Cena zboží

3.1 Prodávající není plátcem DPH.

3.2 Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny bez DPH (nejsme plátci DPH).

3.3 K základní ceně objednávky je připočtena cena za dopravu zboží podle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. Balné je zahrnuto v ceně dopravy.

3. Objednávka zboží

3.1 Zboží může kupující objednávat následovně:

 • a) prostřednictvím nákupního košíku na www.benefitkase.cz/store
 • b) zasláním e-mailu s uvedením požadovaného zboží na benefit.kase@gmail.com
 • c) objednávkou přes tel. číslo +421 915 150 287

3.2 Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 písm. 1 zákona č . 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží"). Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány veškeré další informace ohledně Vaší objednávky.

3.3 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.

3.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně dle objednávky.

3.5 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 24 hodin (popř. méně nebo více např. 12 hod. nebo 48 hod. podle toho jak rychle expedujete zboží) od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit v Zákaznické sekci na webové stránce prodávajícího, telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího, nebo je doručí jiným způsobem, který si spolu dohodnou.

3.6 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, ...).

3.7 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ustanovení § 3 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele pro prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů.

4. Platební a dodací podmínky

4.1 Platit za zboží může kupující na dobírku nebo platbou kartou on-line na základě objednávky vytvořené na eshopu. Na základě odeslané objednávky vystaví prodávající proforma (zálohovou) fakturu, kterou pošle spolu s potvrzením objednávky e-mailem.

Online platby platební kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se k prodávajícímu nedostanou. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska s číslem licence: H-EN-I-1064/2013.

4.2 Platba je možná v měně CZK a další.....

4.3 Zboží standardně dodáváme pouze v rámci České republiky a Slovenska. Zboží do ostatních států EU odešle prodávající jen po dohodě s kupujícím. Cena za dopravu mimo území ČR bude kupujícímu sdělena e-mailem ještě před odesláním objednaného zboží.

4.3 Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu spolu se zbožím. (nebo) Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu pouze elektronicky na email.

4.4 Dodací lhůta na zboží v nabídce prodávajícího je ve většině případů do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální doba dodání je 14 dní nebo po dohodě s kupujícím se může prodloužit. O prodloužené dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky telefonicky/emailem. Nevyhovuje-li kupujícímu oznámená prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s bodem 3.5 těchto Obchodních podmínek.

4.5 O odeslání/expedování zboží bude prodávající informovat kupujícího e-mailem.

4.6 Prodávající zajišťuje dopravu zboží v rámci České republiky způsobem, který si kupující vybere z nabízených možností v objednávce:

 • a) službou Packeta - doručení na adresu,
 • b) službou Packeta - doručení na odběrné místo,

4.7 Cena za dopravu zboží na určené místo a podrobný popis možností dopravy je uveden na stránce. www.benefitkase.cz/informace/jak-nakupovat/

4.8 Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.

4.9 TZboží je přiměřeně zabaleno a zajištěno. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky a v případě poškození zásilku nepřevzít od doručovatele. Kupující i prodávající se takto vyhnou zbytečným nákladům na případnou reklamaci zboží.

4.10 SSpolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad). Ta může být dodána i elektronicky - emailem. Faktura slouží zároveň jako dodací list. Prodávající také dodá spolu se zbožím návod k obsluze a záruční list vyžaduje-li to povaha zboží.

4.11 Za zboží odpovídá prodávající až po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud:

 • a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
 • b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
 • c) zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

4.12 V případě většího zájmu se může stát, že prodávající bude mít nedostatek zboží skladem a tak objednané zboží může kupujícímu dodat postupně v několika balících, přičemž poštovné a balné platí kupující jako za jeden balík.

5. Odstoupení od smlouvy. Vrácení zboží

5.1 Kupující je v souladu se zákonem 102/2014 § 7 ods. 1, oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vyřízené objednávky (dle zákona "od kupní smlouvy", pokud již kupující převzal zboží) do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

5.2 Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy dle § 7 ods. 1 u prodávajícího v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči; byla-li smlouva uzavřena ústně, k uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoli jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy (dále jen „oznámení o odstoupení od smlouvy“). 

5.3 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět prodávajícímu nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

5.4 Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu veškeré platby, které od něj obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 ods. 5. uvedené v odstavcích 5.5 a 5.6 a ceny za službu, je-li předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo-li k úplnému poskytnutí služby.

5.5 Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

5.6 Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, souhlasí-li prodávající, že je bude nést sám, nebo nesplnil-li povinnost podle § 3 odst. 1 písm. 1 písm. i).

5.7 Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 5.4 před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.

5.8 Při odstoupení od smlouvy nese kupující pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

5.9 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je

 • a) poskytnutí služby, jestliže její poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem kupujícího a kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,
 • b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 • d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 • g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
 • h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které kupující výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u kupujícího a kupující si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 • i)prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud kupující tento obal rozbalil,
 • j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
 • k) poskytnutí ubytovacích služeb pro jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby ve sjednané době nebo ve sjednané lhůtě,
 • l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem kupujícího a kupující prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

6. Reklamace a záruční podmínky

6.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, Obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zvláštními předpisy.

6.2 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. K uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy postačuje doklad o zakoupení (přiložená faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje iv případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník jej ztratil.

6.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním, mechanická poškození výrobku způsobená kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k používání, zanedbáním péče a údržby o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Z odpovědnosti jsou také vyňaty vady nebo poškození výrobku, které vznikly při živelné pohromě.

6.4 Kupující má právo reklamovat i výrobek zakoupený ve výprodeji nebo za sníženou cenu, avšak chyba nesmí souviset s důvodem, proč byl výrobek prodáván za sníženou cenu! 6.5 Reklamované zboží je kupující povinen doručit k reklamaci čisté, mechanicky nepoškozené, s kopií faktury, případně dodacího či záručního listu. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis vady přes sekci  Kontaktujte nás.

6.6 Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data doručení reklamace kupujícím resp. přepravní společností. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. Vyřízením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, pak záruční doba začne běžet znovu od data vyřízení reklamace.

6.8 POSTUP KUPUJÍCÍHO PŘI REKLAMACI:

6.8.1 Kupující co nejdříve po zjištění vady výrobku odešle tento výrobek doporučeně na adresu prodávajícího uvedenou v bodě 1 spolu s kopií dokladu o koupi a reklamačním protokolem s popisem vady výrobku.

6.8.2 V situaci, kdy je zboží nutné zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, jedná kupující tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, který bude zboží dostatečně chránit, vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

6.9 V případě, že bylo reklamované zboží posláno poštou případně přepravní společností, dopravní náklady spojené s odesláním reklamace na adresu prodávajícího hradí kupující. Odeslání reklamovaného zboží zpět zajišťuje prodávající poštou na své náklady. Jakýkoli jiný způsob přepravy reklamovaného zboží zpět, na vyslovenou žádost kupujícího hradí kupující.

6.10 Za vyřízení reklamace se považuje předání výrobku kupujícímu po opravě, výměně nebo zamítnutí reklamace, příp. vrácení peněz při odstoupení od smlouvy.

Alternativní řešení sporů - ARS

6.11 Pokud kupující není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je například Česká obchodní inspekce Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, https://www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství seznam je dostupný na stránce  https://www.mhsr.sk); kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

Kupující jsou oprávněni použít platformu řešení sporů on-line (dále jen jako „RSO“) k řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupující při předkládání podání v platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů on-line. Kupující může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

7. Ochrana osobních údajů

V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“) a implementací opatření k zajištění souladu společnosti Benfit your body sro s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Zz o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, vyhlášky Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky), všeobecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou zákazníci na stránce www.benefitkase.cz/informace/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Dozor nad poskytováním služeb provádí (uvést příslušný inspektorát SOI pro váš kraj např.:) Slovenská obchodní inspekce, poštovní složku 29, Průvozská 32, 827 99 Bratislava. (najdete ho na  http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi)

8.2 Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku

8.3 Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

8.4 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2020